1
အေျခခံအဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးေနစဥ္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂိမ္းကစားေပးေနစဥ္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ျမင္ေတြ႕ေနရစဥ္
ဆရာမမစုစု သင္ၾကားေပးေသာ အဂၤလိပ္စာ
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post a Comment

  1. Jeremy Turley is a Bismarck-based reporter for Forum News Service, which offers news coverage to publications owned by Forum Communications Company. Many people who develop a gambling addiction are considered accountable and dependable folks, but some elements can result in a change in 퍼스트카지노 habits. It also impacts greatest way|the way in which} by which the particular person with the disorder pertains to his or her family and pals. For instance, they may miss important occasions within the family, or they might miss work. The fee of downside gambling has risen globally over final few|the previous few|the previous couple of} years. In the United States in 2012, round 5.seventy seven million folks had a gambling disorder that wanted therapy.

    ReplyDelete

 
Top