0
ဆြမ္းလွဴရက်ိဳး(၅)ပါး
အသက္ရွည္ျခင္း၊
အဆင္းလွျခင္း၊
ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊
ခြန္အားၾကီးျခင္း၊
ဥာဏ္ပညာၾကီးျခင္း၊

ေဆာင္ပုဒ္။သက္ရွည္ဆင္းလွ၊သုတခြန္အား၊ပညာမ်ားငါးပါးဆြမ္းအက်ိဳး။

Post a Comment

 
Top