1
                  ၂၀၁၅ /၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ
    ဘ/က ေက်ာင္း၌ လာမည့္ ( 4 . 5 . 2015 ) ၾကာသပေတးေန႔ ေက်ာင္းဖြင့္မည့္ေန႔တြင္ေက်ာင္း
    တက္မည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အတန္းတိုင္း ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ စာအုပ္မ်ား
   ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား........။Post a Comment

  1. Picking a great slot machine to play, you may improve your possibilities. A lot of 카지노사이트 beginners play on line casino video games considering that all one|that each one} slots are comparable and so they solely differ in graphics, features, and bonus rounds. In different phrases, if you're trying to find how to decide on} a slot machine and means to|tips on how to} find one of the best slot machines to play online, you will love this guide.

    ReplyDelete

 
Top