0
                  ၂၀၁၅ /၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ
    ဘ/က ေက်ာင္း၌ လာမည့္ ( 4 . 5 . 2015 ) ၾကာသပေတးေန႔ ေက်ာင္းဖြင့္မည့္ေန႔တြင္ေက်ာင္း
    တက္မည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အတန္းတိုင္း ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ စာအုပ္မ်ား
   ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား........။Post a Comment

 
Top