0

        တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ(ဘ/က)ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးေသာ 
       9.3.2012  မွ 4.4.2012 အထိဖြင့္လွစ္ေသာ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္းတန္းတြင္
သင္ၾကားေပးေနသာသင္တန္းမ်ားမွ အေျခခံကြန္ပ် ဴ တာမ်ားကို သင္တန္းတက္ ေက်ာင္းသား/သူ
ကိုရင္ေလးမ်ားအား ကြန္ပ် ဴ တာဆရာမ်ားမွ ကြန္ပ် ဴ တာကိုသင္ၾကားေပးေနစဥ္.....။


Post a Comment

 
Top