0
               တာခ ်ီလိတ္ျမိဳ ႕ ၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ(ဘ/က)ေက ်ာင္း
                                   ×  × × × × × × × × × × × × × × ×
 
ရည္ရြယ္ခ်က္
၁။ လူသားတိုင္း စာတတ္ေျမာက္ရန္၊ ပညာတတ္ေျမာက္ရန္။
၂။ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာျဖင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳရန္။
၃။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊ သာသနာအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အဓိကေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။
၄။ မိမဲ့၊ ဘမဲ့၊ မိဘမဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္။

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
၁။ ပရိယတၱိအေျခခံမ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္။
၂။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္။
၃။ ေက်းရြာမွ သံုးႏွစ္ကေလးမ်ားအတြက္ မူလတန္းႀကိဳ (မူ/ႀကိဳ)ေက်ာင္း                      
    ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္။
၄။  အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္။
၅။ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္။
၆။ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္။

       မွတ္ခ်က္။
လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြးလက္ခံ၍ သင္ၾကားေပးေနပါသည္

Post a Comment

 
Top