0
         တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ
ျပင္ပေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားမွ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ၾကိဳ ျပီး ထမင္းခ်ိ ဳ င္႔ ကိုယ္စီနဲ႔ ဆိုင္ကယ္တစ္မ်ိ ဳ း ေျခက်င္တစ္ဖုံျဖင့္ အိမ္ကိုျပန္ေန....။


Post a Comment

 
Top