0
         တာခ်ီလိတ္ျမိဳ ႔၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/က ေက်ာင္း ယေန႔ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ေန႔တြင္
 ...ေက်ာင္းတက္လာေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ...မိမိတို႔၏ အတန္းလိုက္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္
မ်ား၊ဗလာစာအုပ္ ခဲတံ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသုံးစာေရးကိရိယာမ်ားအား ေ၀ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အတန္းလိုက္ေနရာတက် တန္းစီျပီး ေနၾကစဥ္......။Post a Comment

 
Top