0
         တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ ၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/ကေက်ာင္း႐ွိ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္စာအုပ္၊ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ေဘာာပင္ ခဲတံ လိုအပ္ေသာေက်ာင္းသုံး
စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးဇင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားမွ...အစီအစဥ္တက် စီစဥ္
ေနစဥ္.......။
   


Post a Comment

 
Top