1
         တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ ၊ ေနာင္ခမ္းေအာင္ဆုပန္ ပရဟိတ ဘ/ကေက်ာင္း႐ွိ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္စာအုပ္၊ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ေဘာာပင္ ခဲတံ လိုအပ္ေသာေက်ာင္းသုံး
စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးဇင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားမွ...အစီအစဥ္တက် စီစဥ္
ေနစဥ္.......။
   


Post a Comment

  1. Some say twos and jacks should not be combined, while some consider that if a player can't go, want to|they have to} maintain choosing up till they draw a card could be} played. If play will get actually severe, make gamers choose up two every time they make a mistake, and choose up one for exposing a card to the group in error. If play will get sinister, undertake the "convey backs" rule; a player who has gone 1xbet korea out could be brought again into the sport if the player earlier than them lays a two or a black jack within the subsequent spherical.

    ReplyDelete

 
Top