0
       ေဒသလုိအပ္ခ်က္အရ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းခြဲ တစ္ခု အျဖစ္ “ေနာင္ခမ္း ေအာင္ဆုပန္” ဟူသည့္ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း၊တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ပါလ်ံရပ္ကြက္တြင္ တည္ေထာင္ထားရွိသည္။
ကနဦးအေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မင္းကြန္း ဥတၱရာ႐ံု ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာသီရိႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပံုေဆြပင္ ဆရာေတာ္ ၊ ေနာင္ခမ္းဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသ၊ ေနာင္ေတာင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္
 ေက်ာင္းတကာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ေအာင္သိန္း၊ ဦးခြန္ဟိန္း၊ ဦးခြန္ဆန္းလြင္၊ ဦးခြန္ျဖဴ (ဟုိပံုး)၊ ဦးခြန္ျဖဴ (ပြင့္ပန္း သကၤန္းပရိကၡရာဆုိင္)၊ ဦးခြန္လံုးတုိ႔က တာခ်ီလိတ္တြင္ ေနထုိင္ေသာပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား
တုိ႔အတြက္ ကုိးကြယ္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။           ၁၃၇၂ – ခုႏွစ္၊ ဝါဆုိလ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ) တြင္ ေက်ာင္းတုိက္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္
 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မင္းကြန္းဥတၱရာ႐ံုဆရာေတာ္မွ ေနာင္ေတာင္း ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရပ္မွ ေက်ာင္းဒကာ ဦးခြန္ေအာင္သိန္း၊ ဦးခြန္ဟိန္းႏွင့္ ဦးခြန္ဆန္းလြင္တုိ႔ တြဲလက္ညီညီျဖစ္ ေက်ာင္းတုိက္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။
၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆုိ လဆန္း ၁၄ ရက္ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္) တြင္ လက္ရွိေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးေကာသလႅ၊ ဦးဝိလာသဂၢ၊ ဦးသီဟနႏၵ၊ ရွင္ေသာဘန၊ ရွင္နိမၼလႏွင့္ ကပၸိယႀကီး ခြန္ထြန္းေမာင္တုိ႔ စတင္သီတင္းသံုး ေနထုိင္ခဲ့သည္။ စတင္ခဲ့စဥ္က ဒကာ ဒကာမမ်ား ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ ဥပုသ္သီးတင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသလုိအပ္ခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ (၂၀၁၁/၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္) တြင္ ရဟန္း (၈) ပါး၊ ရွင္သာမေဏ (၃၂) ပါး၊ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္  ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပညာသင္ႏွစ္အစျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဤခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယဝါဆုိလဆန္း (၆) ရက္၊ (၂၀၁၂/၁၃ ပညာသင္ႏွစ္) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕မွ တရားဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဤႏွစ္တြင္ စာသင္ေပးသည့္ ရဟန္းေပါင္း (၈) ပါး၊ ဆရာ (၁) ဦး၊ ဆရာမ (၁) ဦးႏွင့္ သာမေဏေပါင္း (၅၅) ပါး ရွိခဲ့သည္။ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ (၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင္ႏွစ္) တြင္ သူငယ္တန္းမွ သတၱမတန္းအထိ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သာမေဏေပါင္း (၇၆) ပါး၊ ေက်ာင္းသား (၄) ေယာက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ (၅) ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ ရဟန္း (၁၀) ပါး၊ ဆရာ (၄) ဦးႏွင့္ ဆရာမ (၂) ဦးက သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 
လက္ရွိတြင္ သူငယ္တန္းမွ (၆) တန္းအထိ မူလြန္အဆင့္ကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
 ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ကာလမ်ားတြင္လည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎သင္တန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သင္ခန္းစာ အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း တြဲလွ်က္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲသည္။ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္) တြင္ သင္တန္းသားေပါင္း (၁၈၀) ရွိခဲ့ရာ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ခရိယာန္ ဘာသာဝင္ေပါင္း (၆၀) ဦးႏွင့္ မြစ္စလင္ဘာသာဝင္ေပါင္း (၁၀) ဦးခန္႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ရွိ ေႏြရာသီတြင္လည္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ ရွိသည္။

Post a Comment

 
Top